Ha az USA-ban tartózkodó személynek Magyarországon felhasználásra kerülő okiraton kell az aláírását igazoltatnia, erre a következő lehetőségek vannak:

 

1. Az aláírás hitelesítése az USA-ban működő magyar külképviseletek által (magyar nagykövetség, főkonzulátusok, tiszteletbeli konzulátusok)

Bármely magyar vagy külföldi állampolgár személyesen felkeresheti bármelyik magyar külképviseletet az aláírásának hitelesítése céljából. A hitelesítés feltétele, a személyesen történő aláírás mellett, az aláíró személyazonosságát igazoló érvényes fényképes igazolvány - útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány.

 

2. Felülhitelesítése a Secretary of State által kiállított "Apostille" pecséttel

Ilyen esetben a notary public-kal hitelesített okiratot az amerikai közjegyző működési helye szerinti állam Secretary of State "Apostille" pecsétjével kell felülhitelesíttetni. Az "Apostille" pecséttel felülhitelesített okirat - egy nemzetközi megállapodás alapján - Magyarországon ugyanolyan bizonyító erővel bír, mint az 1. pontban írtaknak megfelelően hitelesített okirat, további felülhitelesítésére nincs szükség.

Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése

I., Hitelesítés a konzulátuson 

1., Aláírás hitelesítése

Az aláírás- hitelesítés alapfeltétele a személyes megjelenés. A kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor. 

Az időpontfoglalásnál meg kell megadni, hogy hány fő fog aláírni. A hitelesítés elkészültének várható idejéről a kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk ügyfeleinket. A hitelesítés esetenként helyben meg is várható, de nagy példányszámú irat esetén elképzelhető, hogy a hitelesített iratokat utólag tudjuk csak postázni. Az eljárási idő a konzulátus leterheltségének függvényében változhat. 

Kérjük figyelembe venni, hogy a kérelem benyújtására a kérelmezők rendkívül magas száma miatt a várakozási idő hosszú lehet. Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs.

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak n e m áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Érvényes személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el!

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja aláírásonként fizetendő.

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi (közhiteles) cégkivonatot is. 

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő. 

Példák az aláírás-hitelesítés költségének kiszámítására:

  1. Egy adásvételi szerződésen ketten szerepelnek eladóként, mindkettőjük aláírásának hitelesítése szükséges. Ez esetben az adás-vételi szerződésen szereplő aláírásaikért mindkettőjüknek fizetnie kell, a meghatározott aláírásonkénti díjat. Ha a szerződés négy példányban készül, akkor mind a négy példányért külön-külön fizetni kell, így összesen nyolcszor kell kifizetni az eljárási díjat.
  2. Ha egy dokumentumon kell többször az aláírását elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), azért csak egy hitelesítési díjat kell fizetni. Az első példánál maradva, ha az egyes szerződések minden oldalát el kell látni az aláírással, akkor is csak egyszer kell fizetni.

2., Fordítás hitelesítése

A konzulátus CSAK MAGYARORSZÁGON FELHASZNÁLÁSRA kerülő, a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről angolra, illetve angol nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállaljaFelhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli tisztviselő okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól szóló 1/2002. (I.23.) KÜM-IM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismereteket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a konzuli tisztviselő megtagadhatja.

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni (http://www.offi.hu/).

3., Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

Másolat hitelesítése: a konzuli részleg az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. Fontos, hogy postai benyújtás esetén az eredeti iratot is küldje meg nekünk!

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot és hitelesíti azt. Fontos, hogy postai benyújtás esetén az eredeti iratot, valamint az előre fizetett és megcímzett válaszborítékot is mindig küldje meg! Kérjük, hogy telefonszámát és e-mail címét is tüntesse fel!Másolat hitelesítését, illetve hiteles másolat készítését személyesen, illetve postai úton is lehet kérelmezni. 

személyesen benyújtott kérelem esetén a  hitelesített iratokat a konzulátus  10 napon belül postázza. Az eljárási idő ugyanakkor a konzulátus leterheltségének függvényében változik. A kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk ügyfeleinket a hitelesítés elkészültének várható idejéről. A hitelesítés esetenként helyben meg is várható. 

A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor.  

Kérjük figyelembe venni, hogy a kérelem benyújtására a kérelmezők rendkívül magas száma miatt a várakozási idő hosszú lehet!!! Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs.

Postán benyújtott kérelem esetén a konzuli díjat money order-rel lehet megfizetni.


Postán továbbított kérelem esetén kérjük telefonszámát és e-mail címét is feltüntetni! A postán benyújtott kérelem esetén kérjük, hogy az eredeti okiratot minden esetben küldje e.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), postai úton benyújtott kérelemnél pedig annak másolatát kell beküldeni.