FIGYELEM! Az anyakönyvi események (születés, házasság, válás, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése) hazai anyakönyvezése iránti kérelmeket kizárólag személyesen lehet benyújtani (előzetes iőpontfoglalást követően), a postán beérkezett kérelmeket intézkedés nélkül visszaküldjük!

Általános tájékoztató a Magyarországi anyakönyvezéssel kapcsolatos eljárásról

A hazai anyakönyvezésre vonatkozó szabályok értelmében a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeit (születés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, válás, haláleset) Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A hazai anyakönyvezést a magyarországi állandó lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, illetve külföldi lakóhely esetén az illetékes magyar külképviseleten a konzuli tisztviselőnél kell személyesen kezdeményezni.

Figyelem! Hazai anyakönyvezéshez az állampolgárság igazolása szükséges!

Amennyiben az állampolgárságot a kérelmező igazolni NEM tudja (gyermeknél a szülők legalább egyike), úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően a magyar állampolgárság fennállásának igazolása szükséges, mellyel kapcsolatos részletes információt itt olvashat.

Ha mindkét szülő, kérelmező rendelkezik érvényes magyar útlevéllel és a gyermek még nem töltötte be 6. életévét,akkor a magyar állampolgárság fennállásának vizsgálata nem szükséges, ebben az esetben az ehhez tartozó adatlapokat az oldal alján találja meg.

Az adatlapok kitöltésénél kérjük a következők betartását:

 • KÉK SZÍNŰ TINTÁT használjon!
 • NE használjon hibajavító folyadékot, szalagot!
 • Az esetleges javításkor EGYSZER húzza át a hibás szót és írja mellé a helyeset és írja alá, lássa el szignójával a javítás mellett!
 • Nyomtatott betűket használjon!
 • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki, pl. Edmund Gerald Brown és NE így: Jerry Brown.
 • Az Egyesült Államok helységnevei kitöltésénél kérjük, minden esetben írja ki a tagállam nevét, pl.: Las Vegas, Nevada, USA és NE így: Las Vegas, NV.

Jogszabályi változás! 

2023. július 12-től angol nyelvű anyakönyvi kivonatokhoz csak abban esetben nem szükséges fordítás, ha az anyakönyvi okiratot elektronikai eszközzel személyesítették meg, és az anyakönyvi okirat megjegyzést vagy záradékot nem tartalmaz. Egyéb esetekben hiteles magyar nyelvű fordítás csatolása szükséges.

 

Születés anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. adatlap kitöltve;

2. eredeti, részletes adatokat tartalmazó külföldi születési anyakönyvi kivonat;

3. szükség szerint hiteles magyar nyelvű fordítás

4. szülők magyar vagy külföldi házassági anyakönyvi kivonata;

Kiskorú (18 éven aluli) kérelmezők esetében szükséges továbbá:

5. magyar állampolgár szülő(k) magyar állampolgárságát igazoló okirat másolata, ami lehet érvényes magyar útlevél, érvényes állampolgársági bizonyítvány, érvényes magyar személyi igazolvány, vagy honosítási okirat;

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény az állampolgárság igazolására elfogadja az érvényesség lejártát követő 1 évig az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevelet is.

6. külföldi állampolgárságú szülő állampolgárságát igazoló érvényes okirat (útlevél) eredeti példánya vagy közjegyző által hitelesített fénymásolata;

7. ha a szülők házasságban élnek, magyar házassági anyakönyvi kivonat másolatban;

8. ha a szülők a házasságot külföldön kötötték és azt Magyarországon nem anyakönyveztették, akkor kérni kell a házasság hazai anyakönyvezését is az „Adatlap a házasság hazai anyakönyvezéséhez” kitöltésével és a mellékletek csatolásával;

9. ha a szülők a gyermek születésének időpontjában nem éltek házasságban és az apaság a gyermek apai elismerésén alapul, „Jegyzőkönyv apai elismerésről megszületett gyermekre” adatlap kitöltése 4 példányban.

 

Figyelem! Amennyiben a szülő(k) nem rendelkeztek magyar állampolgársággal a gyermek születésének időpontjában, a gyermek nem magyar állampolgár. Ebben az esetben az állampolgárság kizárólag honosítással szerezhető meg.

Kiskorú kérelmező esetén a szülők hozzájárulása szükséges az eljárás megindításához. A szülőknek a konzul előtt kell aláírni az adatlapot. (Nem kell hozzájárulás az elhalt vagy szülői felügyeleti jogától jogerősen megfosztott szülőtől. Ilyenkor csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, illetve a vonatkozó bírósági ítéletet magyar fordítással együtt.)

Gyakorlati tanácsok

 • A szülőkre vonatkozó adatot akkor is ki kell tölteni, ha az egyik vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy a szülők elváltak.
 • Magyar állampolgár legfeljebb két utónevet viselhet. Ha a külföldi okiratban kettőnél több utónév szerepel, a szülőknek közös írásbeli nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy gyermekük melyik két utónevét jegyezzék be Magyarországon.
 • Ha a külföldi születési anyakönyvi kivonat születés helyeként csak megyét (county) jelöl meg, a szülőknek közös írásos nyilatkozatot kell tenniük a születés pontos helyéről (településről).
 • A külföldön született magyar állampolgár szülei, közös nyilatkozatban kérhetik a gyermek utónevének bejegyzését az eredeti okirat szerint, vagy a magyar írásmódnak megfelelően. Amennyiben a kérelmező nagykorú, úgy saját maga tegyen nyilatkozatot.
 • A származási hely megegyezik az anyának a gyermek születéskori lakóhelyével. Amennyiben ez nem ismert, származási helyként a gyermek születési helye kerül bejegyzésre.
 • A szülők lakóhelyeként a gyermek születésekor meglévő lakóhelyet kell feltüntetni.
 • Az esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő kérjük, hogy otthoni, mobil vagy munkahelyi telefonszámot, e-mail címet is adjanak meg a kérelem benyújtásakor.

 

Házasság anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. magyar állampolgárságot igazoló okirat másolata, ennek hiányában „Állampolgárság igazolása iránti kérelem” adatlapot kell mellékelni a szükséges mellékletekkel;

2. adatlap kitöltve és aláírva;

3. eredeti, részletes adatokat (születési hely, idő) tartalmazó külföldi házassági anyakönyvi kivonat; Fontos, hogy a magyar hatóságok csak bővebb adattartalmú, több személyi adatot (pl. születési hely és idő, szülők neve) tartalmazó házassági anyakönyvi kivonatot vagy engedélyt (marriage license, application for marriage license) fogadnak el. A rövid, kizárólag a nevet tartalmazó okiratokból a házastársak kétséget kizáróan nem azonosíthatók, így a hazai anyakönyvi eljárásban nem használhatók. Amennyiben az amerikai hatóságok nem állítanak ki részletes adattartalommal házassági anyakönyvi kivonatot, a kérelmezőnek az erről szóló hatósági igazolást (statement) is csatolnia kell a házassági anyakönyvi kivonat mellé.

4. külföldi állampolgárságú házastárs állampolgárságát igazoló okirat (útlevél) eredeti példánya vagy közjegyző által hitelesített másolata;

5. ha az egyik vagy mindkét házastárs korábbi házasságát:

 • magyar bíróság bontotta fel, a jogerős ítéletet, vagy azt a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amelynek megjegyzés rovatában a házasság felbontása be van jegyezve (elég másolat is, illetve a megfelelő adatok alapján a magyar hatóságok a beszerzésről tudnak gondoskodni);
 • külföldi bíróság ítélete bontotta fel, akkor a magyar állampolgár házastárs esetében a válás magyarországi anyakönyvezését kell kérni az „Adatlap a külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról” kitöltésével és az azon meghatározott mellékletek csatolásával;

6. ha a házasságot a korábbi magyar állampolgár házastárs Magyarországon bekövetkezett halála szűntette meg, a magyar halotti anyakönyvi kivonat;

7. ha a házasságot a korábbi magyar állampolgár házastárs külföldön történt, Magyarországon nem anyakönyvezett halála szüntette meg, akkor halálának magyarországi anyakönyvezését kell kérni az „Adatlap a haláleset magyarországi anyakönyvezéséhez” kitöltésével és az azon meghatározott mellékletek csatolásával;

Amennyiben a bejegyzett házassági nevét módosítani szeretné, akkor ki kell tölteni a „Kérelem házassági névviselési forma módosítására” című nyomtatványt.

Figyelem! A házasság hazai anyakönyvezése kérelem benyújtásakor mindkét félnek (férj, feleség) személyesen meg kell jelennie és a konzul előtt aláírnia!

Gyakorlati tanácsok

 • Amennyiben a külföldi okirat tartalmazza a felek házassági nevét, ezt kell az adatlapon feltüntetni. Egyéb esetben a magyar állampolgárságú fél a házasságkötés időpontjában hatályos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Negyedik könyve névviselési formái közül választhat.
 • A születendő gyermekek családi nevére vonatkozó részt csak akkor kötelező kitölteni, ha a házastársak különböző nevet viselnek a házasságban. Ez utóbbi esetben a kitöltés akkor is kötelező, ha a házas felek nem tudnak vagy nem akarnak gyermeket vállalni. A gyermek – szüleinek megállapodása szerint – apjának vagy anyjának családi nevét viseli. A házasságban élő szülők valamennyi, a házasság fennállása alatt született közös gyermekének csak azonos családi neve lehet. Közös házassági nevet viselő házastársak gyermeke csak a szülők közös házassági nevét viselheti. A saját nevüket viselő szülők megállapodása alapján a gyermek az apa és az anya családi nevét együtt is viselheti. A gyermek családi neve legfeljebb kéttagú lehet.
 • Lakóhelyeként a házasságkötéskor meglévő lakóhelyet kell feltüntetni.
 • A nem magyar állampolgárságú kérelmező külföldi állampolgárságát is igazolni kell. (pl. útlevelének fénymásolatával).

 

Válás anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

1. magyar állampolgárságot igazoló okirat másolata, ennek hiányában „Állampolgárság igazolása iránti kérelem” adatlapot kell mellékelni a szükséges mellékletekkel;

2. adatlap kitöltve;

3. a házasságot felbontó/érvénytelenné nyilvánító jogerős, eredeti bírósági ítélet vagy annak hiteles másolata;

4. a külföldi bontóítélet magyar nyelvű fordítása;

5. a magyar házassági anyakönyvi kivonat (elég másolat), ennek hiányában a házasságot is anyakönyveztetni kell;

Amennyiben válása után a bejegyzett házassági nevét módosítani szeretné, akkor ki kell tölteni az „Adatlap az elvált vagy özvegy nő névviselési bejelentéséről” nyomtatványt.

Válás hazai anyakönyvezését a magyar állampolgár fél kezdeményezheti, a volt házastárs megjelenése nem szükséges. 

Haláleset anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

1. az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló okirat, ha ilyen nincs, a magyar állampolgárságot valószínűsítő eredeti okirat (lejárt útlevél, születési anyakönyvi kivonat);

2. adatlap kitöltve;

3. a magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálát tanúsító eredeti halotti anyakönyvi kivonat;

4. az anyakönyvezést kérő személy személyazonosságát igazoló okirata.

5. az elhunyt és a kérelmező közti kapcsolat igazolására szolgáló dokumentum (hozzátartozó esetében anyakönyvi kivonat, vagy meghatalmazás)

Amennyiben házastársa halála után a bejegyzett házassági nevét módosítani szeretné, akkor ki kell tölteni az „Adatlap az elvált vagy özvegy nő névviselési bejelentéséről” nyomtatványt.