FIGYELEM! Az anyakönyvi események (születés, házasság, válás, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése) hazai anyakönyvezése iránti kérelmeket kizárólag személyesen lehet benyújtani (előzetes iőpontfoglalást követően), a postán beérkezett kérelmeket intézkedés nélkül visszaküldjük!

Általános tájékoztató a Magyarországi anyakönyvezéssel kapcsolatos eljárásról

A hazai anyakönyvezésre vonatkozó szabályok értelmében a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeit (születés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, válás, haláleset) Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A hazai anyakönyvezést a magyarországi állandó lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, illetve külföldi lakóhely esetén az illetékes magyar külképviseleten a konzuli tisztviselőnél kell személyesen kezdeményezni.

Figyelem! Hazai anyakönyvezéshez az állampolgárság igazolása szükséges!

Amennyiben az állampolgárságot a kérelmező igazolni NEM tudja (gyermeknél a szülők legalább egyike), úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően a magyar állampolgárság fennállásának igazolása szükséges, mellyel kapcsolatos részletes információt itt olvashat.

Ha mindkét szülő, kérelmező rendelkezik érvényes magyar útlevéllel és a gyermek még nem töltötte be 6. életévét,akkor a magyar állampolgárság fennállásának vizsgálata nem szükséges, ebben az esetben az ehhez tartozó adatlapokat az oldal alján találja meg.

Az adatlapok kitöltésénél kérjük a következők betartását:

 • KÉK SZÍNŰ TINTÁT használjon!
 • NE használjon hibajavító folyadékot, szalagot!
 • Az esetleges javításkor EGYSZER húzza át a hibás szót és írja mellé a helyeset és írja alá, lássa el szignójával a javítás mellett!
 • Nyomtatott betűket használjon!
 • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki, pl. Edmund Gerald Brown és NE így: Jerry Brown.
 • Az Egyesült Államok helységnevei kitöltésénél kérjük, minden esetben írja ki a tagállam nevét, pl.: Las Vegas, Nevada, USA és NE így: Las Vegas, NV.

 

Születés anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. adatlap kitöltve;

2. eredeti, részletes adatokat tartalmazó külföldi születési anyakönyvi kivonat;

3. az amerikai születési anyakönyvi kivonatokhoz NEM kell magyar fordítást csatolni;

4. szülők magyar vagy külföldi házassági anyakönyvi kivonata;

Kiskorú (18 éven aluli) kérelmezők esetében szükséges továbbá:

5. magyar állampolgár szülő(k) magyar állampolgárságát igazoló okirat másolata, ami lehet érvényes magyar útlevél, érvényes állampolgársági bizonyítvány, érvényes magyar személyi igazolvány, vagy honosítási okirat;

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény az állampolgárság igazolására elfogadja az érvényesség lejártát követő 1 évig az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevelet is.

6. külföldi állampolgárságú szülő állampolgárságát igazoló érvényes okirat (útlevél) eredeti példánya vagy közjegyző által hitelesített fénymásolata;

7. ha a szülők házasságban élnek, magyar házassági anyakönyvi kivonat másolatban;

8. ha a szülők a házasságot külföldön kötötték és azt Magyarországon nem anyakönyveztették, akkor kérni kell a házasság hazai anyakönyvezését is az „Adatlap a házasság hazai anyakönyvezéséhez” kitöltésével és a mellékletek csatolásával;

9. ha a szülők a gyermek születésének időpontjában nem éltek házasságban és az apaság a gyermek apai elismerésén alapul, „Jegyzőkönyv apai elismerésről megszületett gyermekre” adatlap kitöltése.

 

Figyelem! Amennyiben a szülő(k) nem rendelkeztek magyar állampolgársággal a gyermek születésének időpontjában, a gyermek nem magyar állampolgár. Ebben az esetben az állampolgárság kizárólag honosítással szerezhető meg.

Kiskorú kérelmező esetén a szülők hozzájárulása szükséges az eljárás megindításához. A szülőknek a konzul előtt kell aláírni az adatlapot. (Nem kell hozzájárulás az elhalt vagy szülői felügyeleti jogától jogerősen megfosztott szülőtől. Ilyenkor csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, illetve a vonatkozó bírósági ítéletet magyar fordítással együtt.)

Gyakorlati tanácsok

 • A szülőkre vonatkozó adatot akkor is ki kell tölteni, ha az egyik vagy mindkét szülő elhalt, vagy a szülők elváltak.
 • Magyar állampolgár legfeljebb két utónevet viselhet. Ha a külföldi okiratban kettőnél több utónév szerepel, a szülőknek közös írásbeli nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy gyermekük melyik két utónevét jegyezzék be Magyarországon.
 • Ha a külföldi születési anyakönyvi kivonat születés helyeként csak megyét (county) jelöl meg, a szülőknek közös írásos nyilatkozatot kell tenniük a születés pontos helyéről (településről).
 • A külföldön született magyar állampolgár szülei, közös nyilatkozatban kérhetik a gyermek utónevének bejegyzését az eredeti okirat szerint, vagy a magyar írásmódnak megfelelően. Amennyiben a kérelmező nagykorú, úgy saját maga tegyen nyilatkozatot.
 • A származási hely megegyezik az anyának a gyermek születéskori lakóhelyével. Amennyiben ez nem ismert, származási helyként a gyermek születési helye kerül bejegyzésre.
 • A szülők lakóhelyeként a gyermek születésekor meglévő lakóhelyet kell feltüntetni.
 • Az esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő kérjük, hogy otthoni, mobil vagy munkahelyi telefonszámot, e-mail címet is adjanak meg a kérelem benyújtásakor.

 

Házasság anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. magyar állampolgárságot igazoló okirat másolata, ennek hiányában „Állampolgárság igazolása iránti kérelem” adatlapot kell mellékelni a szükséges mellékletekkel;

2. adatlap kitöltve és aláírva;

3. eredeti, részletes adatokat (születési hely, idő) tartalmazó külföldi házassági anyakönyvi kivonat; Fontos, hogy a magyar hatóságok csak bővebb adattartalmú, több személyi adatot (pl. születési hely és idő, szülők neve) tartalmazó házassági anyakönyvi kivonatot vagy engedélyt (marriage license, application for marriage license) fogadnak el. A rövid, kizárólag a nevet tartalmazó okiratokból a házastársak kétséget kizáróan nem azonosíthatók, így a hazai anyakönyvi eljárásban nem használhatók. Amennyiben az amerikai hatóságok nem állítanak ki részletes adattartalommal házassági anyakönyvi kivonatot, a kérelmezőnek az erről szóló hatósági igazolást (statement) is csatolnia kell a házassági anyakönyvi kivonat mellé.

4. külföldi állampolgárságú házastárs állampolgárságát igazoló okirat (útlevél) eredeti példánya vagy közjegyző által hitelesített másolata;

5. ha az egyik vagy mindkét házastárs korábbi házasságát:

 • magyar bíróság bontotta fel, a jogerős ítéletet, vagy azt a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amelynek megjegyzés rovatában a házasság felbontása be van jegyezve (elég másolat is, illetve a megfelelő adatok alapján a magyar hatóságok a beszerzésről tudnak gondoskodni);
 • külföldi bíróság ítélete bontotta fel, akkor a magyar állampolgár házastárs esetében a válás magyarországi anyakönyvezését kell kérni az „Adatlap a külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról” kitöltésével és az azon meghatározott mellékletek csatolásával;

6. ha a házasságot a korábbi magyar állampolgár házastárs Magyarországon bekövetkezett halála szűntette meg, a magyar halotti anyakönyvi kivonat;

7. ha a házasságot a korábbi magyar állampolgár házastárs külföldön történt, Magyarországon nem anyakönyvezett halála szüntette meg, akkor halálának magyarországi anyakönyvezését kell kérni az „Adatlap a haláleset magyarországi anyakönyvezéséhez” kitöltésével és az azon meghatározott mellékletek csatolásával;

Amennyiben a bejegyzett házassági nevét módosítani szeretné, akkor ki kell tölteni a „Kérelem házassági névviselési forma módosítására” című nyomtatványt.

Figyelem! A házasság hazai anyakönyvezése kérelem benyújtásakor mindkét félnek (férj, feleség) személyesen meg kell jelennie és a konzul előtt aláírnia!

Gyakorlati tanácsok

 • Amennyiben a külföldi okirat tartalmazza a felek házassági nevét, ezt kell az adatlapon feltüntetni. Egyéb esetben a magyar állampolgárságú fél a házasságkötés időpontjában hatályos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Negyedik könyve névviselési formái közül választhat.
 • A születendő gyermekek családi nevére vonatkozó részt csak akkor kötelező kitölteni, ha a házastársak különböző nevet viselnek a házasságban. Ez utóbbi esetben a kitöltés akkor is kötelező, ha a házas felek nem tudnak vagy nem akarnak gyermeket vállalni. A gyermek – szüleinek megállapodása szerint – apjának vagy anyjának családi nevét viseli. A házasságban élő szülők valamennyi, a házasság fennállása alatt született közös gyermekének csak azonos családi neve lehet. Közös házassági nevet viselő házastársak gyermeke csak a szülők közös házassági nevét viselheti. A saját nevüket viselő szülők megállapodása alapján a gyermek az apa és az anya családi nevét együtt is viselheti. A gyermek családi neve legfeljebb kéttagú lehet.
 • Lakóhelyeként a házasságkötéskor meglévő lakóhelyet kell feltüntetni.
 • A nem magyar állampolgárságú kérelmező külföldi állampolgárságát is igazolni kell. (pl. útlevelének fénymásolatával).

 

Válás anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

1. magyar állampolgárságot igazoló okirat másolata, ennek hiányában „Állampolgárság igazolása iránti kérelem” adatlapot kell mellékelni a szükséges mellékletekkel;

2. adatlap kitöltve;

3. a házasságot felbontó/érvénytelenné nyilvánító jogerős, eredeti bírósági ítélet vagy annak hiteles másolata;

4. a külföldi bontóítélet magyar nyelvű fordítása;

5. a magyar házassági anyakönyvi kivonat (elég másolat), ennek hiányában a házasságot is anyakönyveztetni kell;

Amennyiben válása után a bejegyzett házassági nevét módosítani szeretné, akkor ki kell tölteni az „Adatlap az elvált vagy özvegy nő névviselési bejelentéséről” nyomtatványt.

Válás hazai anyakönyvezését a magyar állampolgár fél kezdeményezheti, a volt házastárs megjelenése nem szükséges. 

Haláleset anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

1. az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló okirat, ha ilyen nincs, a magyar állampolgárságot valószínűsítő eredeti okirat (lejárt útlevél, születési anyakönyvi kivonat);

2. adatlap kitöltve;

3. a magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálát tanúsító eredeti halotti anyakönyvi kivonat;

4. az anyakönyvezést kérő személy személyazonosságát igazoló okirata.

5. az elhunyt és a kérelmező közti kapcsolat igazolására szolgáló dokumentum (hozzátartozó esetében anyakönyvi kivonat, vagy meghatalmazás)

Amennyiben házastársa halála után a bejegyzett házassági nevét módosítani szeretné, akkor ki kell tölteni az „Adatlap az elvált vagy özvegy nő névviselési bejelentéséről” nyomtatványt.

 

Letölthető formanyomtatványok: